Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Оқу - зертханалық база
"Автоматтандыру және Ақпараттық жүйелер" кафедрасының оқу-зертханалық базасы

 "Автоматтандыру және Ақпараттық жүйелер "кафедрасы құрамына оқу зертханалары, оқу аудиториялары, компьютерлік сыныптар кіретін оқу-зертхана жайлары бар.

       Кафедраның ғылыми және мамандандырылған оқу аудиториялары:
-       Желілік технологиялар зертханасы-А-21 аудитория
-       Компьютерлік модельдеу зертханасы-А-27 аудиториясы
-       Бағдарламалау технологиялары зертханасы-А-28 аудитория
-       Презентация аудиториясы-А-24 аудиториясы
-       WEB-технологиялар зертханасы, презентациялар аудиториясы-А-22 аудитория
-       Интеллектуалдық жүйелер зертханасы-А-25 аудитория
-       Микропроцессорлық техника және өнеркәсіптік контроллерлер зертханасы-А-125 дәрісханасы
     Релелік қорғау және автоматика зертханасы-А-122 аудиториясы
Әрбір мамандандырылған зертханалардың төлқұжаттары бар.
 
7 АиИСА-21, А-22, А-25, А-27, А-28 компьютерлік сыныптары қазіргі заманғы білім беру үрдісінің барлық талаптарына сай, барлық компьютерлер жергілікті желіге біріктірілген және интернетке еркін шыға алады. Мұнда базалық және арнайы пәндер бойынша виртуалды зертханалардан бастап автоматтандырылған жобалау және т. б. жүйелерімен аяқталатын әртүрлі бағдарламалық қамтамасыздықты пайдалана отырып, пәндер бойынша сабақтар өткізіледі. Компьютерліксыныптардакелесібағдарламаларбар:Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2015, Microsoft Office 2016, AutoCAD, MathCAD 13, MathCAD 15, MathCAD Prime 2.0,LabVIEW, Laep, MATLAB Multisim, Electronics WorkBench, Borland C++, Pascal, Borland Delphi 7.0, SQL, Java, HTML, Visual Basic, GPSS, Компас- 3D, Macromedia Flash 8 Professional, Macromedia Dreamweaver MX, Home Site.
 
А-22, а-24 мультимедиялықаудиториялар ACTIVboard интерактивтітақтасынегізіндебағдарламалық-техникалықкешенменжабдықталған. Оқытушыларинтерактивтітақталардыоқуүрдісіндебелсендіпайдаланады. Интерактивтітақталарменжұмысоқытушыларғастуденттердіқызықтыруға, материалдымеңгерудіжеңілдетугекөмектеседі. Мұндайтақтаныпайдаланаотырып, тексерілгенәдістерменжұмыстәсілдерінқарапайымтақтамен, интерактивтіжәнемультимедиялықмүмкіндіктерменүйлестіругеболады.
А-125Микропроцессорлықтехникажәнеөнеркәсіптікконтроллерлерзертханасыкелесіпәндербойыншадәріссабақтарынжәнетәжірибелікжұмыстардыжүргізугеарналған: Басқаружүйелеріндегімикропроцессорлықкешендер, өнеркәсіптікконтроллерлерменмикроконтроллерлердібағдарламалаутілдері, Автоматтандыружәнебасқарудыңжергіліктіжүйелері, өнеркәсіптікконтроллерлерменмикроконтроллерлер,өнеркәсіптіккәсіпорындардыңтехнологиялықпроцестерінбасқарудыңавтоматтандырылғанжүйелері
Бағдарламалыққамтамасызетудіәзірлеу LOGOSoft бағдарламалыққамтамасызетуортасында IEC 61131-3 халықаралықстандартты fbd және LD программалаудыңграфикалықтілдеріндежүргізіледі.Compact.
А-122релелікқорғаужәнеавтоматиказертханасыкелесіпәндербойыншатәжірибелікжәнедәріссабақтарынөткізугеарналған: автоматикаэлементтеріменқұрылғылары, Автоматтандыружәнебасқарудыңтехникалыққұралдары, Технологиялық үрдістерді, техникалықжүйелердіавтоматтандыру, автоматикажәнетелемеханиканегіздеріменкафедраныңбасқапәндерібойыншакеңесберуге мүмкіндіктер бар.
 
17 АиИС
Зертханалық стенд " Бағдарламаланатын реле негізінде технологиялық үрдісті автоматтандыру»
 
18 АиИС

Зертханалық стенд " Бағдарламаланатын контроллер негізінде технологиялық үрдісті автоматтандыру»

19 АиИСЗертханалық стенд "Күштік электроника-автономды түрлендіргіштері»