Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Ғылыми – зерттеу жұмысы
Ғылыми – зерттеу жұмысы
«З.А.Галымов атындағы экономика және менеджмент» кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстары мынадай құқықтық құжаттардың талаптарына негізделеді:
 • «Білім туралы» Заңы;
 • «Ғылым туралы» Заңы;
 • 2016-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Білім және ғылым дамытудың мемлекеттік бағдарламасы;
 •  «Ғылыми-зерттеу жұмыстары»;
 • Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыміндетті стандарттары;
 • Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім берудің жалпыміндетті стандарттары;
 • Ғылыми және ғылыми техникалық қызметтегі субъектілердің аккредитациялау ережелері;
 • «Үздік ЖОО оқытушысы» сайысының ережелері;
 • «СҒЗЖ республикалық сайыс туралы» ереже;
«Э және М» бөлімінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының механизмі мен құрылымы:Ғылыми-зерттеу жұмысына ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі деңшнйлері кіреді:профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлерінің ғылыми зерттеу жұмыстары,студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары.
 ЕИТИ-дің «Э және М» кафедрасының ғылыми-зерттеулерінің жалпы бағыттары: «Экономикалық ғылымдар»
Осы сала шеңберіндегі ПОҚ-тың ғылыми-зерттеу жұмыстарының ынталы іздестіру сипаты бар.Негізгі түпкі нәтижелерімен диссертация қорғау,монографиялар,баяндамалар,ғылыми-тәжірибелер,конференцияларда баяндама оқу,дәріс материалдары болып табылады.ҒЗЖ қорытындылар нәтижелері оқытушылардың бір жылдық ҒЗЖ-дың есеп беруінде көрініс табады.ҒЗЖ-дың жағдайы мен дамуы кафедра отырыстарында ,ғылыми-әдістемелік, оқу әдістемелік, семинарларда үнемі талқыланып отырады.Сонмен қатар ғылыми-техникалық семинардағы отырыстарды ПОҚ-ның ғылыми зерттеу жұмыстары, оқытушының ғылыми-зеерттеу жұмыстарының есептері мен жоспарлары қаралады.
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі бағыты оқытушылардың докторлық диссертациялары болып табылады
.
 Ғылыми-зерттеу жұмыстары мынадай критерилер бойынша бағаланады:
 1. ҒЗЖ-дың қаржыландыратын көлемі;
 2. Зерттеулерді орындау үшін гранттардың көлемі;
 3. Потенттер саны;
 4. Жарияланған ғылыми мақалалар жәнек басып шығарылған парақтар, соның ішінде нөлдік емес импакт-факторлары бар журналдар саны;
 5. ПОҚ- ның ғылыми мақалалар мен монографиялардың дәйексөздері;
 6. Халықаралық ұйымдар мен ТМД халықының және ҚР ұйымдарымен ынтымақтастық;берілген мерзімде диссертацияларын қорғап шыққан докторанттар мен магистранттар саны;
 7. ҒЗЖ есептері;
 8. ҒЗЖ-ға тартылған студенттер саны,СҒЗЖ нәтижелігі;
ПОҚ кафедрасының ғылыми зерттеу нәтижелерінің жарамдылығы:ЕИТИ-де орындалатын барлық ҒЗЖ нәтижелері,ҒЗЖ жылдық жоспарына сәйкес жыл сайынғы күнтізбелік есептерде ұсынылады.
«Экономика және менеджмент» кафедрасының ҒЗЖ бойынша ұсынылған жолдамасы мамандық және оның негізгі ерекшеліктерімен іске асырылады.
Шаруашылық келісім бойынша кафедра іргелі және қолданбалы ғылыми-зерттеулер жүзеге асырады.
Барлық Жарияланған материалдар мен баспа басылымдары студенттер мен ЕИТИ-дің ПОҚ мүшелеріне еркін қол жетімді орналасқан.
2013 жылдың 11 сәуірде «Экономика және менеджмент» кафедрасының оқытушылары ҚР БҒМ комитетінде аккредитациядан өтті және аккредитация туралы куәлік алып,мемлекет қаржыландыртын зерттеу жобаларына қатысуға мүмкіндік берді.
Ғылыми басылымдардағы жарияланымдар
Кафедра экономикалықбағыттағы өзекті мәселелер бойынша ғылыми-зерттеу жүргізді.ПОҚ кафедрасы 2014-2015жылдарда 20-дан астам ғылыми жұмыс жарияланған.2014 жылы жарияланымдар саны 1,1 есе өсті.
ПОҚ кафедрасы оқытылатын пәндер мен білім беру бағдарламасы аясында үш оқу-әдістемелік құралдар шығарды.
Студенттердің ғылыми-зертеу жұмыстарын ұйымдастыру
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі мақсаты жоғарғы білімі бар мамандарды даярлау және білім сапасын арттыру болып табылады.
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі міндеттері олардың кәсіби дайындық деңгейін ескере отырып,шығармашылық қызметтің түрлі формаларына студенттерді тарту.
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ)- студент қызметі,оқу жоспары  шеңберіндегі жүзеге асырылған,сондай-ақ арнайы бағдарламалар бойынша бағытталған:
 • ғылыми-зерттеу жұмыстарна ынталандыруды қалыптастыру;
 • студенттерге ғылыми-әдісті,оқу материалдарын терең және шығармашылық түрде игеруге көмектесу
 • ғылыми-зерттеу қызметі арқылы өзінің болашақ мамандығына қарай шығармашылық көзқарасын арттыру;
 • студенттерге ғылыми міндеттер мен ғылыми техникалық проблемаларды өздігінен шешуге үйрену;
СҒЗЖ түрлері:
 • СҒЗЖ және білім беру процесіне кіретін,ғылыми-зерттеу жұмыстары;
 • Оқудан тыс уақытта орындалатын ғылыми-зерттеу жұмысы;
ҒЗЖ-ның негізгі нысаны,оқу процесіне енгізілген дипломдық жұмыс пен курстық жұмысты орындағанда өткізілетін ғылыми-зерттеу.
Оқудан тыс уақытта орындалған студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы формалары:
 • Кафедрада жүзеге асырылатын шарушылық ынтымақтастық және жеке мұғалімдердің жоспары бойынша студенттердің топпен немесе жеке орындаған мемлекеттік бюджет немесе шаруашылық келісім тематикасы;
 • Студенттік конструкторлық бюроларда,ғылыми-зерттеу зертханаларында,студенттердің ғылыми үйірмелердегі жұмыстары;
 • Конференциялар мен симпозиумадар,көрмелерге қатысу;
СТУДЕНТ ТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарыннегізгі мақсаты- мамандарды даярлау және тәрбиелеу сапасын жоғары білімді, шығармашылық қабілетті қолданатын практикалық қызметінде ғылыми-техникалық және мәдени прогресс және дамыту, олардың әрқайсысының дербес оқу-танымдық қызметін арттыру болып табылады.
 • Студенттердің негізгі міндеті-ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылады саралап студенттерді әртүрлі нысандары шығармашылық қызметінің деңгейін ескеріп, оларды дайындау.
 • Студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ) – студенттің қызметі жүзеге асырылатын оқу бағдарламасы шеңберінде, сондай-ақ арнайы бағдарламалар бойынша бағытталған:
• зерттеу жұмысына деген уәждемені қалыптастыру;
• меңгеруіне көмектесу студенттің ғылыми әдіс таным, терең және шығармашылық, оқу материалын меңгеру;
• шығармашылық қарым-қатынасты тәрбиелеу - өзінің болашақ мамандығының зерттеу қызметі арқылы;
• студенттің оқу әдістемелері мен құралдарына өздігінен шешу, ғылыми-техникалық міндеттер мен ғылыми-теориялық мәселелері.
 • СҒЗЖ түрлері:
 • СҒЗЖ кіретін негізгі формасы оқу процесі, ғылыми зерттеулер жүргізуді орындау кезінде, курстық және дипломдық жұмыстар. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы оқудан тыс уақытта орындалатын ұйымдастырылады:
• студенттер топпен немесе жеке тәртіпте орындау үшін қатысады мемлекеттік бюджет немесе шаруашылық келісім тақырыбы бойынша шығармашылық достастық және жеке жоспар оқытушы, кафедрада орындалатын жұмыстар;
• студенттік ғылыми үйірмелер, студенттік конструкторлық бюролар, ғылыми-зерттеу зертханалары;
• қатысу көрмелерге, конференцияларға, симпозиумдарға қатысты.
Кафедрада екі ғылыми-зерттеу үйірмелері бар:
 1. Макатова Н.Ш.
 2. Макроэкономика» үйірмесі , жетекшісіь   э.ғ.к.. проф. Рахишева А.Б. (2013 ж.қыркүйек).
СҒЗЖ нәтижесі бойынша және үйірме қызметі арқасында студенттер Халықаралық ғылыми-зерттеу конференциясына қатысты. Конференцияда студенттердің 5 мақаласы жарияланып отыр. Олар: студент Толубаева О. 2 орын, студент Дайнова У. 3 орын, студент Аубакирова Ш. 3 орын.
СҒЗЖ нәтижелері бойынша және үйірмелер қызметі шеңберінде 2014 ж. БЭ-41 тобының студенті Мальгаздарова Ш.дипломдық жұмыс тақырыбын «Қаржылық есептілік құрамы,мазмұны және оны талдауда, бағалауда кәсіпорын жұмысының нәтижелерінде қолдану".
Студенттердің ҒЗЖ 2015-16 оқу жылындағы 1-кестеде көрсетілген
                                                
«Экономика және менеджмент» кафедрасы студенттерінің 2016-17ж.. ак.Қ.И.Сәтбаев оқулары халықаралық конференциясына қатысушылар тізімі
Автор Ф.И.О. Мақала аты Өткізілетін орны жетекшісі Қатысу нәтижесі
Егорова Екатерина Жеке кәсіпкерлік теоретикалық аспектісінің қызметі Екібастұз қ.2016 ж. Сәтбаев оқулары халықаралық конференциясы Макатова Н.Ш. қатысушы сертификаты
Аубакирова Шинар Жеке кәсіпкерлік теоретикалық аспектісінің қызметі Екібастұз қ.2016 ж. Сәтбаев оқулары халықаралық конференциясы Макатова Н.Ш. қатысушы сертификаты
Шакенова Акторгын Қазақстан Республикасының моноқаласының- келешекте Екібастұз қ.2016 ж. Сәтбаев оқулары халықаралық конференциясы Макатова Н.Ш.

қатысушы сертификаты

2016-2017 оқу жылында оқу топтарының студенттері ЕИТИ –де өткізілген Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияғақатысты. Баспаға мынадай мақалалар қабылданды: 1. "Шағын және орта бизнесті дамыту мәселелері" Т. Б. Бояринов (БЗЭ-11вв тобының студенті), Ж. Б. Әбілқасова ("Экономика және менеджмент" кафедрасы), 2. "Мониторинг" экологиялық-экономикалық көрсеткіштер " Екібастұз кеніші " 2013-2016г.г И. Р. Гайнутдинова (БЗЭ-11вв тобының студенті), Ж. Б. Әбілқасова ("Экономика және менеджмент" кафедрасы), 3. "Исламдық қаржы және дамыту, нормативтік - құқықтық актілерді мемлекеттік қызметі" исламдық қаржы В. О. Жингулова ("Заман-Банк" АҚ заң басқармасының маманы, БЗЭ-11вв студенті ), Ж. Б. Әбілқасова ("Экономика және менеджмент" кафедрасы) 4. "Экономика мамандығына көптілді болу мәселесі" Окапова А. Т., Байгожина А. Е. Әбілқасова Ж. Б.
Институтпен ПОҚ ғылыми және практикалық қызметінің арасындағы қажетті балансы қамтамасыз етіледі. Айтарлықтай практикалық қолдану, экономикалық білімді кафедраның ПОҚ орындаған кезде келесі ҒЗЖ өткізілді: "Бағдарламаларды әзірлеу және енгізу мониторингін өндірістік-экономикалық кәсіпорындардағы қызметі", "бағдарламаларды әзірлеу және енгізу, қызметкерлерді кәсіпорына дамыту ", "Есепті құрастыру және фирманың талаптарына сай адаптация саясаты ҚЕХС"т.б.
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы сәйкес келеді, ұйымдарының үлгілік қағидаларының қызметі институтының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және кешенді бағдарламасымен, жоспарымен сәйкес жүргізіледі, зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми мақалалар, баяндамалар, оқу құралы, монографиялар дайындалады.
Ғылыми зерттеу жұмысының негізгі бағыты:
Дамыту проблемалары мен болашақтағы Қазақстан Республикасы экономикасының дағдарыс және дағдарыстан кейінгі кезеңдерде, атап айтқанда:
- Адами капиталды дамыту"қала құраушы кәсіпорындардың сапасын және өңірдегі халықтың өмір сүру деңгейін арттыру шарты " (Екібастұз өңірінің мысалында)"
-"Өндірістік қызметін санациялау "
-"Макроэкономикаға инвестициялық қызметінің және жинақтаушы зейнетақы қорларының әсері ".
Көрсетілген зерттеу тақырыптарының нәтижелері ПОҚ диссертацияларын қорғауға мүмкіндік жасап отыр. Диссертацияларын қорғауға Абылкасова Ж.Б., Амержанова Д.А., Заякина А.В., Диба Е.Ф.дайындалуда.20111-2016 оқу жылдарында шаруашылық келісімшарттар «Кәсіпорын қызметінің өндірістік-экономикалық мониторинг жасау бағдарламасын енгізу және құрастыру» тақырыбы бойынша.Әзірлеу бере отырып, нормативтік-экономикалық құжат үшін ЖШС "Комет-ЭК" (Екібастұз қ.) 1 млн. теңге. "Бағдарламаларды әзірлеу және енгізу қызметкерлерді дамыту кәсіпорын" ЖШС "КазИнтерСвет" (Екібастұз қ.) 1 млн. теңге. "Әзірлеу және бейімдеу есеп саясаты фирманың талаптарына ХҚЕС" (Екібастұз қ.) сомасына 1333200. "Практикалық ұсынымдар әзірлеу және енгізу, салықтық есепке алу саясаты кәсіпорын" ЖШС "Комет-ЭК" (Екібастұз қ.) 1 млн. теңге."Әдістемесін әзірлеу және енгізу диагностикалау кәсіпорынның қаржылық жағдайын" ЖШС "КазИнтерСвет" (Екібастұз қ.) жалпы сомасы 1,2 млн. теңге. "Бизнес-жоспарды әзірлеу және енгізу кәсіпорын өнімін нарыққа" ЖШС "НЭТиКОМ-сервис" сомасы 1,1 млн. теңге. Жалпы қаржыландыру көлемі соңғы 5 жылда көлемі 6,7 млн. теңге. 1 кафедра мүшесі 0,67 млн. теңге.
ҒЗЖ нәтижесі бойынша бес жыл ішінде кафедраның ПОҚ "ЭиМ" дайындалды және жарияланды:80-нен астам жұмыстарын ғылыми журналдарда, ақпараттық парақтарда ҒТАО, конференциялар жинақтарында. мақала дайындап, 6 оқу құралы мен монографияның авторы индексі ISBN, 10, электронды оқулықтар.
Академиялық ұтқырлық шеңберінде "Экономика" мамандығы бойынша жыл сайын 2012 ж. бастап, РФ және алыс шетел (Мәскеу, Кипр) жоғары оқу орындарында қазіргі уақытқа дейін студенттер білім алуда.