Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Кафедра мамандықтары

«Автоматтандыру және Ақпараттық жүйелері» кафедрасы бакалавриат мамандарын дайындайды:

 IMG 0135

  •  5B070300 Ақпараттық жүйелері
5В070300 – "Ақпараттық жүйелер" мамандығы адам қызметінің түрлі салаларында ақпараттық жүйелерін әзірлейтін, енгізетін немесе пайдаланатын ұйымдарда, кәсіпорындарда және мекемелерде жұмыс істеуге бағытталған. Мамандық түлектері бағдарламашы, жүйелік талдаушылар, деректер қорының әкімшілері, ақпараттық жүйелері бойынша жұмыс істей алады. Білім траекториясы:-     Инженерлік қызметіндегі ақпараттық жүйелер;-     Экономикадағы ақпараттық жүйелер.Оқытылатын пәндері:-Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау;-Компьютерлік жүйелердің архитектурасы;- Жаңа ақпараттық технологиялар;-Компьютерлік графика жүйесі; -Ақпараттық жүйелер негіздері; -ҚББ базасында бағдарламалық кешендерді әзірлеу; -АЖ-дағы деректер қоры; -WEB-технологиялары;-Компьютерлік желілер; -Ақпараттық қауіпсіздік, ақпаратты қорғау және т. б.
Бітіргеннен кейін "Ақпараттық жүйелер"мамандығы бойынша техника және технология бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.
 
  • 5B070200 – Автоматтандыру және басқару
5В070200 – "Автоматтандыружәнебасқару" мамандығытехнологиялықүрдістерменөндірістібасқарудыңавтоматтандырылғанжүйелері, әртүрлімақсаттағыавтоматтандырылғанақпараттық-басқаружүйелері, деректердіқабылдау, өңдеужәнеберудіңавтоматтандырылғанжүйелері, Жобалаудыңавтоматтандырылғанжүйелеріқолданылатынжәнеәзірленетінұйымдарда, кәсіпорындарменмекемелердежұмысістеугебағытталған. Мамандықтүлектеріөндірістібасқарудыұйымдастыружөніндегіинженер, жабдықтардыжөндеужәнепайдаланужөніндегіинженер, инженер-жобалаушы, техник-программист, өндірісшеберіретіндежұмысістейалады.Білім траекториясы:   - Технологиялық үрдістердіавтоматтандыружәнебасқару;   - Теміржолкөлігіндегіавтоматтандыружәнебасқару;   - Басқаружүйелеріндегіавтоматтандыружәнеақпараттандыру.Оқытылатынпәндер:-Өнеркәсіптікконтроллерлердібағдарламалаутілдері;- Автоматтандыру және басқарудың техникалық құралдары; -Сызықты автоматты реттеу жүйелері; -Сызықты емес автоматты реттеу жүйесі; -Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану; -Автоматтандырылған жобалау жүйесі; -Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері;- Автоматика элементтері мен құрылғылары; -Автоматика станциялық жүйелері; -Диспетчерлік орталықтандыру және т.Бітіргеннен кейін "Автоматтандыру және басқару"мамандығы бойынша техника және технология бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.
 
  • 5В011100 – Информатика
5В011100 – "Информатика" мамандығы бастауыш, орта кәсіптік білім беру мекемелерінде және ғылыми-зерттеу мекемелерінде жұмыс істеуге бағытталған. Мамандық түлектері педагогикалық, ғылыми-педагогикалық, ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады; информатика мұғалімі, арнайы пәндер оқытушысы, ғылыми қызметкер ретінде жұмыс істейді.Білім траекториясы:-     Информатика және математика;-     Информатика.
Оқытылатын пәндері:-Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі;- Инклюзивті білім беру; -Информатиканың теориялық негіздері; -Информатиканы оқыту әдістемесі; -Заманауи графикалық бағдарламалық қамтамасыз ету; -Бағдарламалау тілдері; -Педагогикалық қызметтегі ғылыми зерттеулердің негіздері;-Бағдарламалау технологиясы;-Деректер базасын ұйымдастыру;-Компьютерді аппараттық қамтамасыз ету драйверлер.Бітіргеннен кейін "Информатика"мамандығы бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.
 
  • Оқыту түрінің мерзімі:
-орта білім базасында: күндізгі - 4 жыл;
-орта арнайы білім базасында: күндізгі -3 жыл;
-жоғары білім негізінде: күндізгі және сырттай - 2 жыл.

 2 АиИС