Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
«Менеджмент» білім беру бағдарламасының құжаттары
Академик Қ.Сәтбаев атындағы ЕИТИ Жоғары оқу орнында мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізілетін 5В050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша Білім беру бағдарламасының құжаттары жүйелі түрде ҚР МББС, Миссиясына, институттың саясаты мен мақсаттарына, инновациялық білім технологияларына сай құрастырылыған және бекітілген.
Білім беру бағдарламасын жетілдіру және дамыту жоспары «Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру үшін академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институтын дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған стратегиялық жоспары» құжатының негізінде әзірленді.
«Менеджмент» мамандығының Білім бағдарламасының (ББ) миссиясы: халықаралық компанияны оперативтік және стратегиялық басқару дағдыларын өзгеретін ортада, халықаралық жобаларды экономикалық бағалауға, маркетингке, кәсіпкерлікке, бизнес-жоспарлауға, әлемдік нарықтағы адам ресурстарын басқару құралдарына пайдалануға үйрету.
Стратегиялық менеджмент Білім бағдарламасының үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы мамандықтар бойынша дайындықтың сапасын бағалауды, тиісті білім беру бағдарламасын жүзеге асыруды реттейді.
5В050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша бакалавриаттың ұйымдастырушылық, басқарушылық, өндірістік-технологиялық, жобалау-эксперименталды және ғылыми қызметкерлерін дайындау екі бағыт бойынша жүзеге асырылады: «Ұйымдарды басқару» және «Халықаралық менеджмент».
5В050700 «Менеджмент» мамандығының білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің сұранысы негізінде ұлттық даму басымдықтарына сәйкес құрылды. «Менеджмент» ББ мақсаттары:
1.Әлемнің ғылыми философиялық және діни суреттері, қоғамның даму тарихы, тіл үйретуді жетілдіру және қоршаған ортаны қорғау мәселелері және жалпы білім беру пәндерін оқып-үйренудегі қорғау туралы бакалавр мамандарының әлемдік көзқарасын қалыптастыру.
2.Бакалаврлардың өзін-өзі жетілдіру мен өзін-өзі дамытуға қабілеттілігін дамыту, олардың белсенді өмірінде жаңа білімнің тәуелсіз шығармашылығын меңгеру дағдылары мен қажеттіліктері. 
3.Бұл қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып, түпкілікті оқу нәтижелеріне негізделген, бір немесе бірнеше іс-әрекетте кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті құзыреттілік деңгейіндегі практикалық дағдылардың басым болуымен, оқу жоспарының элективті модульдерінің әртүрлілігін және динамизмі негізінде түлектерді дайындау, ұйымдық, басқарушылық және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру.
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін келесі міндеттер шешіледі:
1.Өндірістік-технологиялық, ұйымдастырушылық-технологиялық, жобалық, ғылыми-зерттеу персоналын дайындауда ұлттық және халықаралық тәжірибені талдау және синтездеу;
2. Оқушылардың контингентін қалыптастыру, студенттердің мамандандырылған теориялық және практикалық дайындығын, жұмыс берушінің ағымдағы қажеттіліктеріне бағытталған оқу үрдісінде мақсатты түрде қалыптастыру;
3.Ғылыми-техникалық әдебиеттермен жұмыс істей білуі, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені пайдалана алуы, алынған ақпаратты жүйелеуі және қорытуы.
Кәсіптік қызметтің түрлері. Бакалаврлар «Менеджмент» мамандығы бойынша кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:
- ұйымдастырушылық және технологиялық. Бакалаврлар ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық-технологиялық базасын басқаруды құруға қатысушы, соның ішінде белгілі бір кәсіпорында, технологияларды басқаруда, аналитикалық есептеу және нормативтік, кеңес беру қызметінде, әзірлеу және қолдану саласында білікті жұмыс үшін барлық дағдыларын - әзірлеуге және іске асыруға, басқа мамандармен бірге стратегиялық жоспарлауды, персоналды басқаруды, инновациялық менеджмент үшін ең тиімді бақылау әдістерін, ережелерін және процедураларын қолдана алуы сонымен қатар кәсіпорынның өндірістік, логистика және сату ұйымдастыруға белсенді қатысуына дайын болуы керек;
- жобалық. Бакалавриат екі негізгі бағыт бойынша қызмет атқарады: жобаларды ұйымдастыру және жобалаудың техникалық-экономикалық негіздемесі. Ұйымдастыру дизайны олардың іске асырылуы, бейімделуі, инновацияларды дамыту және басқару жүйелерін дамыту нұсқаларын анықтау, сондай-ақ экономикалық жобаларды талдау, мамандандырылған құжаттардың (техникалық-экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және т.б.) тиімділігі мен дамуына талдау жасау үшін ұйымдастыру құрылымын дамытуды қамтиды , несиелерді және басқа қаржылық қолдау түрлерін алу үшін қажетті жаңа кәсіпорын немесе экономикалық жобаны ұйымдастыруын қамтуы қажет;
- өндірістік және басқарушылық қызмет - бұл мамандық бойынша бакалаврлардың оқу үдерісн басқару үрдісіне байланысты барлық мәселелерді мұқият зерделеуді талап етеді; өндірісті басқару, тиімді жүйесін құру, басқарудың барлық белгілі ұстанымдарын іс жүзінде қолдану, дамыған ғылыми-әдістемелік, ұйымдастырушылық және технологиялық базасын басқару, негізгі басқару функцияларын жүзеге асыру, оларды іске асыру тиімділігін талдау, бақылау технологиясының мониторингін, кәсіпорынның экономикалық стратегиясын қалыптастырып пайдалануды, ағымдағы өндірісті жоспарлауды және т.б.
- зерттеушілік-дамытушылық. Бакалавриат жоғары оқу орындарының ғылыми бағдарламалары шеңберінде, сондай-ақ ғылыми-зерттеу институттарының, өнеркәсіптік кәсіпорындардың және корпорациялардың тиісті зерттеу топтарында немесе өз бетімен жұмыс істейді, экономиканы, ұйымдастыруды, басқару саласында ғылыми ынтымақтастықтың халықаралық бағдарламаларын ерекше жүзеге асырады;
- менеджмент бакалаврының білім беру немесе педагогикалық қызметі гимназияларда, колледждерде және лицейлерде кәсіби қызметте болуы;
 - коммерциялық, материалдық өндірісті басқару және әлеуметтік даму саласында.
Кәсіби қызметтің функциялары:
- өндірісті дамыту мен басқарудың негізгі бағыттарын жоспарлау;
- басқару мақсаттары мен міндеттерін анықтау, олардың тиімділігі;
- өндіріс құрылымы мен басқару құрылымын қалыптастыру, өндіріс аппаратының оңтайлы құрылысы;
- технологияларды және өндіріс технологиясын жетілдіру;
- персоналды ынталандыру, олардың жұмысын жандандыру;
- басқару қызметінің барлық аспектілерін үйлестіру және бақылау;
- материалдық және өндірістердің материалдық емес салаларына инновацияларды енгізу.