Екібастұз қаласы Энергетиктер көшесі 54А eitiekb@eitiedu.com
Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты
Екибастузский инженерно - технический институт имени академика К.Сатпаева
Оқу-әдістемелік қызмет
"Автоматтандыру және Ақпараттық жүйелер" кафедрасында оқу-әдістемелік жұмыс
"Автоматтандыру және Ақпараттық жүйелер" кафедрасында оқу-әдістемелік жұмыс пәндердің оқу бағдарламаларына, кафедраның жұмыс жоспарына, оқытушылардың жеке жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады.
Оқу-әдістемелік жұмыс пәндерді оқыту әдістемесін жетілдіруге, оқу үдерісін тікелей әдістемелік қамтамасыз етуге, профессорлық-оқытушылар құрамының педагогикалық біліктілігін арттыруға бағытталған және келесі құрамнан тұрады:
        Мамандарды даярлау бағыттарының оқу жоспарларын құру, жаңарту және бекіту.
Мамандықтардың оқу жұмыс жоспарлары үлгілік жоспарлар негізінде жасалады және институттың Ғылыми кеңесімен бекітіледі. Оқу жоспарлары білім беру сапасын арттыруды, студенттердің ұтқырлығын, білім берудің барлық деңгейлерінің сабақтастығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін модульдік жүйені пайдалана отырып жасалған. Оқу жоспарларына элективті пәндер каталогы (ЭПК) - таңдау бойынша компонент әзірленді, оған сәйкес студенттердің пәнді және оқытушыны таңдауға мүмкіндігі бар. Элективті пәндер үшін бакалаврды дайындау қырына сәйкес келетін оқу бағдарламалары әзірленді. Модульдік білім беру бағдарламалары( БББ), элективті пәндердің мазмұны жұмыс берушілермен келісіледі. Олардың пікірлері мен ұсыныстарын ескере отырып, пәндер тізбесі мен мазмұнына түзетулер енгізіледі. Осылайша, элективті пәндер каталогы жыл сайын оқу жылының басталуына дейін еңбек нарығының қажеттілігін ескере отырып жаңартылады.
Пәндердің әдістемелік қамтылуы:
Кафедра пәндерін оқыту және оларды әдістемелік қамтамасыз ету пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін (ПОӘК) қалыптастыруға негізделеді.ПОӘК құрамына типтік (немесе оқу) бағдарламалары, жұмыс оқу бағдарламалары (силлабус), дәріс кешені, практикалық сабақтарға, зертханалық және курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар, СӨЖ және СОӨЖ ұйымдастыру бойынша әдістемелік әзірлемелер, әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы, оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша материалдар кіреді. Силлабустарды, оқу-әдістемелік кешендерді, әдістемелік әзірлемелер мен студенттердің оқу іс-әрекетінің түрлері бойынша ұсыныстарды дайындау сапасы материалдардың ұжымдық сараптамасымен және кафедра отырысында міндетті түрде бекітумен қамтамасыз етіледі. Барлық қажетті әдістемелік құжаттар семестр басында студенттерге беріледі және электронды түрде желілік ортада оқытушылар папкасынан алуға болады.
            Кафедрада өткізілетін әдістемелік семинарлар
Оқытушылардың оқу-әдістемелік деңгейін арттыру жүйесінде кафедра өткізетін әдістемелік семинарлар өте тиімді. Осы семинарларда оқытушылар пәндерді оқытудың әдістемелік деңгейін жетілдіру; инновациялық, интерактивті технологияларды дамыту; кафедра мамандықтары бойынша жаңа бағыттар мен жетістіктер мәселелері бойынша баяндамалар жасайды.
            Оқытушылардың сабаққа өзара қатысуы және жүргізілетін ашық сабақтары
Оқытылатын пәндерді әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етуді жетілдіру, кәсіби шеберлік сапасын арттыру, алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені беру мақсатында кафедрада кесте жасалып, кафедра оқытушыларының сабақтарға және ашық сабақтарға өзара қатысуын есепке алу журналы жүргізіледі.
Ашық сабақтар үлгілік ұйымдастыру мен сабақтарды өткізу әдістемесін көрсету мақсатында, оның ішінде жаңа білім беру технологияларын, оқытудың интерактивті әдістері мен техникалық құралдарын пайдалану арқылы өткізіледі.
Өзара сабаққа қатысу және ашық сабақтардың нәтижелері сабаққа қатысу парағында және хаттамада көрсетіледі, онда негізгі ескертулер, тілектер, ұсыныстар көрсетіледі және өткізілген сабақ бағаланады.
Жарты жылда бір рет кафедра мәжілістерінде талқылауға ашық дәрістер өткізу және кафедра ПОҚ-ның ағымдағы семестрдегі сабақтарына өзара қатысуы талдалады.
    Өндірістік практиканың әдістемелік қамтылуы
Студенттердің өндірістік практикадан өтулері4 АиИС үшін негізгі ережелер дайындалған, оқытудың жүйелілігі мен үздіксіздігін ұйымдастырудың бірыңғай кешенді тәсілін қамтамтитыны 3 АиИСбағдарламада анықталған. Практика бағдарламасының мақсаттары мен міндеттерін, оның мерзімін, ұйымдастыру мәселелерін анықтайды; шығарылатын мамандықтың ерекшелігін, практика базаларының ерекшеліктерін және оны өту шарттарын ескереді.
Оқу жоспарларына сәйкес практиканың әр түрі өткізіледі. Оқу практикасы институтта жүргізіледі. Өндірістік практика және диплом алдындағы практика - басқа ұйымдарда (кәсіпорындарда).
Практика түрі, оның мерзімі, өткізуді ұйымдастыру және есеп беру нысаны туралы ақпарат студентке оқу жылының немесе семестрдің басында хабарланады. Студентті практикаға жіберген кезде оған барлық қажетті құжаттар (жолдама, күнделік) беріледі. Практика нәтижесі бойынша қорытынды конференция өткізіледі, ондастуденттер есеп беріп, практика барысы туралы баяндама жасайды.
Студенттердің өндірістік және диплом алдындағы практикасын ұйымдастыру үшін келесі кәсіпорындар мен ұйымдармен шарттар жасалды: "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз МАЭС-1" ЖШС, "Екібастұз МАЭС-2 станциясы" АҚ, "Эл-Нур-Сервис" ЖШС, "Зерде мемлекеттік тілде оқытатын дарынды балаларға арналған мамандандырылған жалпы білім беру мектебі" ММ және т. б.
         Студенттердің өздік жұмыстарын өткізу (СӨЖ).
Кафедрадастуденттердіңөздікжұмысын (СӨЖ) ұйымдастыруғаерекшекөңілбөлінеді, оләрпәнніңжұмысбағдарламасынасәйкесжүргізіледі. СӨЖ әр түрлі формада жүргізіледі – рефераттар, эссе, аналитикалық анықтамалар жазу, баяндамалармен шығу, тестілеу, ауызша әңгімелесу және т. б.
Білім беру үдерісін жүзеге асыру кезінде оқытудың интерактивті әдістері мен тәсілдері белсенді қолданылады: қызықты сабақтар, мәселе туғызатын дәрістер, толассыз өндірістік жағдайлар, рөлдік ойындар. Оқытудың техникалық құралдары – интерактивті тақта, компьютерлік техника, ақпараттық ресурстар кеңінен қолданылады.